Terapi för integration av psykedeliska upplevelser

Vi bedriver samtalsterapi informerad av psykedelisk vetenskap, ofta relaterade med fokus på integration av psykedeliska upplevelser. En samtalskontakt kan variera till form och omfattning beroende på vad du som klient har för behov. De vanligaste exemplen är något av följande:

Konsultation

Du har hört eller läst en del om psykedeliska substanser. Kanske har du också haft erfarenhet av dessa men känner fortfarande att du har frågor som du inte lyckas få svar på. Kanske befinner du dig i ett socialt sammanhang där dessa frågor är svåra att prata om och du känner dig ensam i dina funderingar. I ett konsultationssamtal med Johan eller Filip har du en möjlighet att reflektera kring dina frågor tillsammans med en psykolog som är uppdaterad på den senaste forskningen inom fältet. 

Integration av psykedeliska upplevelser

Tiden efter en psykedelisk upplevelse kan ibland vara förvirrande. Många beskriver att de känner sig överväldigade av upplevelsen och kanske börjar de ifrågasätta tidigare hållna sanningar. Upplevelsen behöver integreras med övrig delar av personligheten för att. Genom att skapa mening och en personlig förståelse av upplevelsen ökar möjligheterna att omsätta psykologiska insikter till konkreta förändringar. Detta är en förutsättning för att kunna bryta icke hjälpsamma beteendemönster och leva mer i linje med sina egna värderingar.

Integration kan ske på många olika sätt. Vissa gör det helst genom att tillbringa tid i naturen. Andra blir hjälpta av att komma i kontakt med sin kropp genom exempelvis meditation, yoga eller dans. Att få dela med sig av sin upplevelse för någon som lyssnar aktivt utan att döma eller kritisera kan också vara till stor hjälp. Denna person kan vara en vän, partner, familjemedlem eller en person man träffar i en professionell roll. Läs mer om integration här.

Terapi för integration av psykedeliska upplevelser kan vara ett alternativ efter en särskilt destabiliserande upplevelse som personen sedan haft svårt att relatera till eller förstå. Kanske har den psykedeliska upplevelsen skett i en otrygg miljö så att den triggat rädsla och oro som varit svår att hantera. Andra vänder sig till oss för att de känner ett behov av att reflektera kring upplevelsen tillsammans med någon som är kunnig på området. 

Samtalsbehandling 

En central aspekt vid all form av samtalsbehandling är den allians som formas mellan terapeut och klient. Oavsett vad man söker hjälp för är det viktigt att du som klient känner ett förtroende för din behandlare och att du vågar ta upp och prata om aspekter av dig själv och ditt liv som kanske är svåra att prata om. 

Flera studier har visat att det är vanligt att personer som haft psykedeliska upplevelser skattar dessa bland de mest betydelsefulla händelserna i deras liv. Trots detta drar sig många för att prata om dessa upplevelser med sina behandlare. 

Utöver samtal som fokuserar specifikt på en psykedelisk upplevelse erbjuder vi också traditionell psykologisk behandling utifrån KBT, ACT och ISTDP (se nedan). Även om fokuset för behandlingen är ett mer eller mindre tydligt avgränsat problemområde ger vi utrymme för att den betydelse eventuella psykedeliska erfarenheter haft för dig som klient. De problem som vi arbetar med innefattar bland annat:

  • Depression/nedstämdhet
  • Stress- och utmattningsproblematik
  • Trauma/PTSD
  • Generaliserad ångest (GAD)
  • Social fobi
  • Ihållande sorg
  • Låg självkänsla
  • Panikångest
  • Relationsproblem

Olika former av psykologisk behandling

KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en terapiform som involverar moment både från kognitiv terapi och från beteendeterapin. Terapiformen handlar till stor del om att lära klienten att bättre förstå samspelet mellan tankar, känslor och beteende. Terapiformen fokuserar på att få till stånd konkreta beteendeförändringar. Behandlingssessionerna är ofta strukturerade och hemuppgifter är en central del av behandlingen.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en terapiform som har sin grund i beteendeterapin. Psykologiska problem ses som en konsekvens av ett inflexibelt förhållningssätt till de grundläggande förutsättningarna som att vara en människa innebär. Fokus för metoden är att lära ut olika former av acceptans- och fokuseringsstrategier för att hjälpa klienter att komma loss från invanda hjulspår och istället börja röra sig i riktning mot de saker som verkligen spelar roll och ger livet mening.

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) är en affektfokuserad integrativ metod med anknytningsteoretisk och psykodynamisk grund. Metoden tar sin utgångspunkt i att psykologiska problem uppstår när vi undviker eller har svårt för att fullt ut vara i kontakt med våra känslor. Detta kan orsaka ångest eller att vi fastnar i rigida beteenden och ohälsosamma undvikanden. Fokus för behandling blir att hjälpa klienten att bli mer medveten om sina känslor, kroppsliga sensationer, och tankar här och nu, samt de strategier som kan bidra till problem och orsaka symtom.